Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

10. Transport

10.08. Skargi i zastrzeżenia dotyczące przebiegu i oceny egzaminu państwowego na prawo jazdy

Nazwa usługi

Skarga na przebieg lub warunki dotyczące egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie.

Odbiorca usługi

Osoba, która przystąpiła do egzaminu państwowego na prawo jazdy lub pozwolenie w ośrodku egzaminowania na terenie Województwa Mazowieckiego

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00– 6.00
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Pisemna skarga wraz z uzasadnieniem.

Opłaty

bez opłat

Numer konta

nie dotyczy

Uwagi

Skargi dotyczące egzaminu państwowego wraz z ich uzasadnieniem składane są w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzony egzamin, do Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego (art. 68 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami).

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 67 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, ze zm.), w celu rozpatrzenia skargi na egzamin państwowy na prawo jazdy lub pozwolenie;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl , w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania; niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego – bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca. Marszałek Województwa Mazowieckiego w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Sposób odwołania

nie dotyczy

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
 3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, ze zm.)

Sprawę prowadzi

Departament Organizacji
Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami
Ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
Tel.: (22) 59 79 106, (22) 59 79 148 lub (22) 59 79 154
Fax: (22) 59 79 316, email: bkkp@mazovia.pl

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 09:04

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:29

Liczba wyświetleń: 127

Powrót na początek strony