Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

10. Transport

10.06. Zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób

Nazwa usługi

Zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób.

Odbiorca usługi

Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o zezwolenia na przewozy regularne specjalne osób. 

Miejsce składania

 1. osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00
 2. za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
 3. drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:
  Formularz ePuap
 4. lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka
 5. osobiście w Delegaturze Urzędu w godzinach 8.00 – 16.00 lub za pośrednictwem poczty na adres Delegatury w:
  • Ciechanowie: 06-400 Ciechanów, ul. Wodna 1, tel. 23 67 30 701, fax. 23 67 30 702,
  • Ostrołęce: 07-410 Ostrołęka, ul. Piłsudskiego 38, tel. 29 74 44 180, fax. 29 74 44 181,
  • Płocku: 09-402 Płock, ul. Kolegialna 19, tel. 24 26 73 280, 26 73 293, fax. 24 26 73 290,
  • Radomiu: 26-600 Radom, ul. Kościuszki 5a, tel. 48 36 82 960, fax. 48 36 82 961,
  • Siedlcach: 08-110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, tel. 25 63 11 540, fax. 25 63 11 541

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie nowego, zmianę lub przedłużenie istniejącego zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 2. kserokopia licencji na wykonywanie transportu drogowego;
 3. informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu;
 4. proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 5. schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 6. potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Opłaty

Rodzaj pojazdu samochodowego Autobus:

 1. Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa;
  1. Okres ważności zezwolenia do 1 roku, wysokość opłaty: 175 zł;
  2. Okres ważności zezwolenia do 2 lat, wysokość opłaty: 200 zł;
  3. Okres ważności zezwolenia do 3 lat, wysokość opłaty: 225 zł;
  4. Okres ważności zezwolenia do 4 lat, wysokość opłaty: 275 zł;
  5. Okres ważności zezwolenia do 5 lat, wysokość opłaty: 300 zł.
 2. Obszar wykraczający poza granice co najmniej jednego województwa.
  1. Okres ważności zezwolenia do 1 roku, wysokość opłaty: 250 zł;
  2. Okres ważności zezwolenia do 2 lat, wysokość opłaty: 275 zł;
  3. Okres ważności zezwolenia do 3 lat, wysokość opłaty: 300 zł;
  4. Okres ważności zezwolenia do 4 lat, wysokość opłaty: 325 zł;
  5. Okres ważności zezwolenia do 5 lat, wysokość opłaty: 350 zł;
 • za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, jak za zezwolenia;
 • za zmianę zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, jak za wydanie zezwolenia;
 • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia, pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, jak za wydanie zezwolenia;
 • za przedłużenie ważności zezwolenia pobiera się opłatę, jak za wydanie nowego zezwolenia.

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
93 1020 1097 0000 7802 0007 5622
/za zezwolenie na przewóz osób/

Uwagi

 1. W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.
 2. O kolejności rozpatrywania wniosków decyduje data złożenia kompletnego wniosku do urzędu.
 3. Opłaty za wydawane uprawnienia powinny być wnoszone przed ich odbiorem.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz 58 j.t.), w celu wydania zezwolenia na przewóz regularny specjalny osób;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”;

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego w ciągu miesiąca. Organ administracji w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć inny termin załatwienia sprawy zawiadamiając o tym stronę.

Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania stronie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu administracji publicznej, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
 5. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przewozowe
 6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego

Sprawę prowadzi

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802
e-mail: nieruchomosci@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 09:04

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:29

Liczba wyświetleń: 180

Powrót na początek strony