Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

10. Transport

10.04. Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne

Nazwa usługi

Wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Odbiorca usługi

Przedsiębiorca produkujący tablice rejestracyjne.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

 1. wniosek przedsiębiorcy, zawierającego następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;
  2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  4. adres siedziby oraz adresy jednostek, w których będzie wykonywana działalność, o której mowa w art. 75a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.);
  5. podpis przedsiębiorcy oraz oznaczenie daty i miejsca złożenia wniosku;
 2. oświadczenie  o posiadaniu certyfikatu na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji z warunkami technicznymi  wraz z danymi umożliwiającymi jego identyfikację;
 3. zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom:
  1. przedsiębiorcy, jeżeli jest on osobą fizyczną,
  2. osób – członków władz organów osoby prawnej lub nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej;
 4. oświadczenie, o treści wskazanej w art. 75ab, ust. 2 pkt 3, ust 3 oraz 4. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Opłaty

brak opłat

Numer konta

Nie dotyczy

Uwagi

W celu usprawnienia komunikacji między przedsiębiorcą a Urzędem należy podać nr tel., faksu oraz e-mail.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, z późn. zm.), w celu dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl, w zakładce „Polityka prywatności”, a w zakresie danych w rejestrze  - do momentu wykreślenia z rejestru

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia , ograniczenia przetwarzania danych;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem wpisu do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne.

Podając dane wykraczające poza wymagane przepisami prawa wyraża Pani/Pan dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie. W każdej chwili ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody oraz żądania przenoszenia tych danych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana  zgody przed jej wycofaniem.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

7 dni od daty złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 z późn. zm.).

Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Departament Nieruchomości i Infrastruktury
Adres: 03-472 Warszawa, ul. B. Brechta 3
Wydział Transportu Drogowego
tel. 22 59 79 801
fax. 22 59 79 802

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 09:04

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:29

Liczba wyświetleń: 119

Powrót na początek strony