Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

10. Transport

10.03. Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców

Nazwa usługi

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców.

Odbiorca usługi

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia kursów ADR, na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

 1. Pisemny wniosek, zawierający dane wskazane w art. 50 ust. 7 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych - załącznik nr 1;
 2. Oświadczenie, zgodne z art. 50 ust. 6 oraz 8-9 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych – załącznik nr 2;
 3. Potwierdzenie dokonania opłaty za wpis do rejestru.

Opłaty

Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych wysokość opłaty za wpis do rejestru działalności regulowanej podmiotów prowadzących kursy dla kierowców przewożących towary niebezpieczne wynosi 600,00 PLN. 

Numer konta

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, nr rachunku bankowego: 89 1020 1026 0000 1102 0200 8829 – opłata za wpis do rejestru.

Uwagi

nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59-79-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP:/umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl  lub pisząc na adres Urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe:
  1. będą przetwarzane w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, o którym mowa w art. 50 ust. 7 ustawy z dnia  19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 ze zm.), w celu wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców;
  2. mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną;
  3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji– dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl , w zakładce „Polityka prywatności”.
 3. W granicach i na zasadach wynikających z przepisów prawa przysługuje Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Konsekwencją niepodania danych, będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, organ, przyjmując wniosek, niezwłocznie potwierdza jego przyjęcie.

 • Potwierdzenie przyjęcia wniosku zawiera wskazanie daty wpływu oraz przewidywanego terminu rozpatrzenia wniosku, dane kontaktowe organu oraz pouczenie o przysługujących przedsiębiorcy środkach prawnych.
 • W przypadku złożenia niekompletnego pisma lub wniosku termin jego rozpatrzenia biegnie od dnia wpływu uzupełnionego pisma lub wniosku.

Zgodnie z art. 52b ust. 1 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych marszałek województwa prowadzący rejestr podmiotów prowadzących kursy jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem.

Zgodnie z art. 52b ust. 2 ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych,  jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, podmiot prowadzący kursy może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał podmiot do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Ważne!

W celu usprawnienia komunikacji między podmiotem a Urzędem, we wniosku należy podać telefon kontaktowy oraz adres e-mail.

Sposób odwołania

Na decyzje odmawiającą wpisu do rejestru służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie (ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa) za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 154 ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162);
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 555 ze zm.).

Sprawę prowadzi

Biuro ds. ADR i Praw Jazdy dla Korpusu Dyplomatycznego w Departamencie Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

03-469 Warszawa, ul. Skoczylasa 4,

tel. (022)59-79-129, (022) 59-79-204, (022) 59-79-198,  (022) 59-79-206,

fax. (022) 59-79-316

e-mail: adr@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 09:04

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:28

Liczba wyświetleń: 210

Powrót na początek strony