Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

10. Transport

10.02. Wpis do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego właściwego

Nazwa usługi

Wpis do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez Marszałka Województwa Mazowieckiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Odbiorca usługi

Osoby ubiegające się o wpis do ewidencji egzaminatorów dla których, ze względu na ich aktualne miejsce zamieszkania, organem właściwym dla dokonywania wpisów do ewidencji egzaminatorów jest Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Miejsce składania

 • osobiście w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26 (parter), ul. Skoczylasa 4 (parter - pokój 18), od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00–16.00
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie lub bezpośrednio na adres siedziby właściwego departamentu;
 • drogą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: Formularz ePuap
 • lub adres skrytki na ePUAP dla podmiotów publicznych: /umwm/skrytka

Wymagane dokumenty

Zgodnie z treścią art. 58 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami i § 50 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach:

 1. przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego osoba ubiegająca się o wpis do ewidencji egzaminatorów składa do organu ewidencyjnego – Marszałka Województwa Mazowieckiego następujące dokumenty:
  1. wniosek o wpis do ewidencji egzaminatorów, którego wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia
  2. kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej średniego wykształcenia,
  3. kopię informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
  4. kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego (osoby które ukończyły kurs na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym dodatkowo składają -zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego o uczestnictwie w 7 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz, że przeprowadziła co najmniej 3 takie egzaminy pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora WORD i uzyskała pozytywną opinię),
  5. kopię orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, o których mowa odpowiednio w art. 58 ust.1 pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami,
  6. kopię zaświadczenia o posiadaniu uprawnienia egzaminatora prawa jazdy kat. B od co najmniej 3 lat - w przypadku osób przystępujących do egzaminu w zakresie pozostałych kategorii prawa jazdy,
  7. kopię posiadanego prawa jazdy lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat prawa jazdy kategorii B oraz o posiadaniu przez okres co najmniej 1 roku prawa jazdy kategorii objętej egzaminowaniem, jeżeli prawo jazdy nie wskazuje dat uzyskania poszczególnych kategorii prawa jazdy, lub odpowiednio kopię posiadanego pozwolenia na prowadzenie tramwaju lub zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 3 lat pozwolenia,
  8. kopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin (patrz poniżej: OPŁATY pkt 1-3),
  9. dokument potwierdzający ukończenie 23 lat;
 2. oryginały dokumentów o których mowa w pkt 1 osoba ubiegając się o wpis do ewidencji egzaminatorów przedstawia do wglądu;
 3. wymagania, o których mowa w pkt 1 lit. b, nie dotyczą osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora;
 4. osoba ubiegająca się o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów, w trybie art. 71 ust. 5 ustawy o kierujących pojazdami, przed przystąpieniem do egzaminu weryfikacyjnego składa do Marszałka Województwa Mazowieckiego:
  1. skierowanie wydane przez właściwego marszałka województwa,
  2. dokumenty, o których mowa w pkt 1,
  3. kopię decyzji o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów.

WAŻNE:
WYMAGANY KOMPLET DOKUMENTÓW NALEŻY ZŁOŻYĆ NIE PÓŹNIEJ NIŻ 4 TYGODNIE PRZED TERMINEM EGZAMINU WERYFIKACYJNEGO, OGŁOSZONYM PRZEZ MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY (harmonogram egzaminów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/egzaminatorzy).
Zgodnie z aktualną informacją Ministerstwa Infrastruktury zamieszczona na ww. stronie internetowej, w przypadku nieprawidłowego zakwalifikowania na egzamin lub:

 • dokonania opłaty za egzamin w wysokości innej niż określona obowiązującymi przepisami, dokonania opłaty niezgodnie z zakresem egzaminu określonym we „Wniosku …”,
 • załączenia do „Wniosku …” nieczytelnej kserokopii dowodu opłaty egzaminacyjnej,
 • dokonania opłaty przez osobę inną niż wymieniona we „Wniosku …”,
 • dokonania opłaty egzaminacyjnej w latach poprzednich,

kandydat na egzaminatora lub egzaminator nie zostanie przyjęty na egzamin.

WAZNE:
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji egzaminatorów można składać dopiero po zdaniu egzaminu (część teoretyczna i praktyczna) oraz otrzymaniu decyzji o wpisie do ww. ewidencji.

Opłaty

 1. Opłatę skarbowa za złożenie wniosku o wpis do ewidencji egzaminatorów w wysokości 10 PLN, należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta st. Warszawy – nr konta 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070;
 2. Opłatę za wpis do ewidencji egzaminatorów należy wnieść po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu weryfikacyjnego, na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, w wysokości 50 PLN – nr konta 93 1020 1097 0000 7802 0007 5622;
 3. Opłatę za egzamin weryfikacyjny należy wnieść odpowiednio do tabeli opłat za egzamin dostępnej na stronie Ministerstwa Infrastruktury, na rachunek bankowy Ministerstwa Infrastruktury Biuro Dyrektora Generalnego, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, nr konta: 91 1010 1010 0051 7722 3100 0000 tytułem wpłaty: „WORD - Komisja Weryfikacyjna egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów; egz. teoretyczny kat…, egz. praktyczny kat…prawa jazdy” - link do strony Ministerstwa Infrastruktury: http://mib.gov.pl/2-Kierowcyiprawajazdy.htm .

WAŻNE:
Zgodnie z ww. informacją Ministerstwa Infrastruktury dokument opłaty za egzamin powinien być czytelny i zawierać wszystkie niezbędne informacje, tj. zgodną z przepisami wysokość opłaty, wyłącznie wnioskodawcę, który dokonał opłaty (nie dopuszcza się, aby na dokumencie opłaty znajdowały się dane osobowe innych osób niż wnioskodawcy) oraz zakres egzaminu, którego dotyczy (teoria lub praktyka oraz kategoria uprawnień wynikająca z prawa jazdy).

Numer konta

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 – opłata skarbowa.
93 1020 1097 0000 7802 0007 5622 – wpis do ewidencji egzaminatorów.
91 1010 1010 0051 7722 3100 0000 – egzamin dla kandydatów na egzaminatorów.

Uwagi

nie dotyczy

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Mazowieckiego, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl , ePUAP: /umwm/esp. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:

 1. będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z art. 58 ust. 1-3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, ze zm.), w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego o wpis do ewidencji egzaminatorów;
 2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym obsługę administracyjno-organizacyjną Urzędu;
 3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów dotyczących archiwizacji – dostępnych m.in. na stronie www.mazovia.pl , w zakładce „Polityka prywatności”.

W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:

 1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://uodo.gov.pl).

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania; niepodanie danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Termin załatwienia sprawy przez urząd

Marszałek Województwa Mazowieckiego podejmuje decyzję o wpisie do ewidencji egzaminatorów po otrzymaniu od Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej powołanej przez Ministra właściwego do spraw transportu, informacji o uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu dla kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami lub w zakresie pozwolenia oraz po dostarczeniu dowodu opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów (50 PLN).

Sposób odwołania

Za pośrednictwem Marszałka Województwa Mazowieckiego do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1268, ze zm.);
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz., 1546, ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. poz. 1206)”;
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r. poz. 974);
 6. Zarządzenie Nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółową organizację i tryb działania Komisji Weryfikacyjnej do sprawdzenia kwalifikacji kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym oraz osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania tramwajem (Dz. Urz. MIB, poz. 12);
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1, ze zm.)

Sprawę prowadzi

Departament Organizacji

Wydział ds. Kandydatów i Kierujących Pojazdami

ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa

tel. (+48) (22) 59 79 163 lub (22) 59 79 387

fax. (22) 59 79 316

e-mail: bkkp@mazovia.pl 

Linki

Formularz ePuap

Dostępność cyfrowa

Informujemy, że w przypadku problemów z dostępnością dokumentów cyfrowych zamieszczonych w e-usłudze, urząd na życzenie odbiorcy udostępni odpowiednie dokumenty cyfrowe w innej formie.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Organizacji

Data wytworzenia: 20.07.2021

Opublikował w BIP: Kamil Polańczyk

Data opublikowania: 01.10.2021 09:04

Ostatnio zaktualizował: Bartłomiej Szczyciński

Data ostatniej aktualizacji: 11.07.2022 12:28

Liczba wyświetleń: 753

Powrót na początek strony