{"id":163,"name":"informacje-ogolne","title":"Informacje og\u00f3lne","desc":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojew\u00f3dzk\u0105 samorz\u0105dow\u0105 jednostk\u0105 organizacyjn\u0105 dzia\u0142aj\u0105c\u0105 w formie jednostki bud\u017cetowej, przy pomocy kt\u00f3rej zarz\u0105d i marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa wykonuj\u0105 swoje zadania i kompetencje niezastrze\u017cone na rzecz sejmiku i wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych.","header":"Informacje og\u00f3lne","lead":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojew\u00f3dzk\u0105 samorz\u0105dow\u0105 jednostk\u0105 organizacyjn\u0105 dzia\u0142aj\u0105c\u0105 w formie jednostki bud\u017cetowej, przy pomocy kt\u00f3rej zarz\u0105d i marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa wykonuj\u0105 swoje zadania i kompetencje niezastrze\u017cone na rzecz sejmiku i wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych. ","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"Informacje og\u00f3lne","path":"\/pl\/bip\/urzad-marszalkowski\/informacje-ogolne.html","url":"\/pl\/bip\/urzad-marszalkowski\/informacje-ogolne.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2020-11-30 12:54:00","dateLastVersionPublicate":"2021-11-25 12:40:39","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EPodstawowe informacje:\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie\u003Cbr \/\u003Eul. Jagiello\u0144ska 26, 03-719 Warszawa\u003Cbr \/\u003Etel. (+48) 22 59 79 100\u003Cbr \/\u003E fax (+48) 22 59 79 290\u003Cbr \/\u003E e-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl\u0022\u003Eurzad_marszalkowski@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cbr \/\u003E \u003Cstrong\u003ENIP: 525-20-87-227\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E\u003Cstrong\u003E REGON: 013272636\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EGodziny pracy\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d pracuje od poniedzia\u0142ku do pi\u0105tku w godzinach od 8\u003Csup\u003E00\u003C\/sup\u003E do 16\u003Csup\u003E00\u003C\/sup\u003E (godziny pracy poszczeg\u00f3lnych Delegatur UMWM w zak\u0142adce Delegatury). W tym czasie przyjmowani s\u0105 interesanci. Dyrektorzy departament\u00f3w, b\u0105d\u017a wyznaczeni przez nich zast\u0119pcy przyjmuj\u0105 obywateli codziennie w godzinach pracy, w miejscu w\u0142a\u015bciwym dla lokalizacji poszczeg\u00f3lnych departament\u00f3w urz\u0119du.\u003Cbr \/\u003E W sprawach skarg i wniosk\u00f3w marsza\u0142ek, b\u0105d\u017a wyznaczona przez niego osoba przyjmuje obywateli w ka\u017cdy wtorek miesi\u0105ca w godzinach od 16\u003Csup\u003E00\u003C\/sup\u003E do 17\u003Csup\u003E00\u003C\/sup\u003E w siedzibie urz\u0119du przy ul. Jagiello\u0144skiej 26.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EZadania\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie zosta\u0142 utworzony 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 27 ustawy z dnia 13 pa\u017adziernika 1998 r. - Przepisy wprowadzaj\u0105ce ustawy reformuj\u0105ce administracj\u0119 publiczn\u0105 (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.).\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EZapewnia on realizacj\u0119 zada\u0144 przypisanych marsza\u0142kowi wojew\u00f3dztwa, zarz\u0105dowi wojew\u00f3dztwa oraz sejmikowi wojew\u00f3dztwa przez dostarczanie najwy\u017cszej jako\u015bci us\u0142ug publicznych, celowe i efektywne gospodarowanie powierzonymi \u015brodkami, tak aby maksymalizowa\u0107 warto\u015b\u0107 dla obywateli na terenie wojew\u00f3dztwa.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EDo zada\u0144 samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa le\u017c\u0105cych w kompetencjach marsza\u0142ka lub zarz\u0105du i realizowanych przy pomocy urz\u0119du marsza\u0142kowskiego nale\u017c\u0105 w szczeg\u00f3lno\u015bci sprawy z zakresu:\u003C\/p\u003E\n\u003Cul\u003E\n\u003Cli\u003Eedukacji publicznej, w tym szkolnictwa wy\u017cszego,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epromocji i ochrony zdrowia,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ekultury oraz zabytk\u00f3w i opieki nad zabytkami,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epomocy spo\u0142ecznej,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewspierania rodziny i systemu pieczy zast\u0119pczej,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epolityki prorodzinnej,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Emodernizacji teren\u00f3w wiejskich,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezagospodarowania przestrzennego,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Etransportu zbiorowego i dr\u00f3g publicznych,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ekultury fizycznej i turystyki,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eochrony praw konsument\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eobronno\u015bci,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ebezpiecze\u0144stwa publicznego,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eprzeciwdzia\u0142ania bezrobociu i aktywizacji lokalnego rynku pracy,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Edzia\u0142alno\u015bci w zakresie telekomunikacji,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eochrony roszcze\u0144 pracowniczych w razie niewyp\u0142acalno\u015bci pracodawcy.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ul\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EW\u0142adze i organizacja\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0119dem kieruje marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa przy pomocy sekretarza wojew\u00f3dztwa \u2013 dyrektora urz\u0119du marsza\u0142kowskiego. Merytoryczny nadz\u00f3r nad realizacj\u0105 zada\u0144 przypisanych poszczeg\u00f3lnym departamentom\/kancelariom sprawuje w\u0142a\u015bciwy cz\u0142onek zarz\u0105du zgodnie z okre\u015blonym podzia\u0142em kompetencji. Natomiast za sprawne funkcjonowanie s\u0142u\u017cb finansowo-ksi\u0119gowych oraz prawid\u0142owe wykonywanie planu finansowego urz\u0119du odpowiada skarbnik wojew\u00f3dztwa.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPodstawowym aktem prawnym reguluj\u0105cym prac\u0119 urz\u0119du marsza\u0142kowskiego jest uchwalany przez zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa \u201eRegulamin Organizacyjny Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie\u201d, kt\u00f3ry okre\u015bla zasady realizacji zada\u0144 i kierowania urz\u0119dem, jego struktur\u0119 organizacyjn\u0105, zakresy dzia\u0142ania departament\u00f3w oraz tryb za\u0142atwiania spraw w urz\u0119dzie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003ENa mocy postanowie\u0144 regulaminu organizacyjnego, z upowa\u017cnienia marsza\u0142ka, funkcj\u0119 kierownika urz\u0119du wykonuje sekretarz wojew\u00f3dztwa \u2013 dyrektor urz\u0119du, kt\u00f3ry ponadto zapewnia jego sprawne funkcjonowanie, warunki dzia\u0142ania oraz prawid\u0142ow\u0105 organizacj\u0119 pracy.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EOpr\u00f3cz postanowie\u0144 regulaminu organizacyjnego zadania poszczeg\u00f3lnych departament\u00f3w i kancelarii okre\u015blaj\u0105 ich regulaminy wewn\u0119trzne, zawieraj\u0105ce struktur\u0119 oraz szczeg\u00f3\u0142owy zakres zada\u0144 kom\u00f3rek organizacyjnych departamentu b\u0105d\u017a kancelarii, zakres zada\u0144 i odpowiedzialno\u015bci zast\u0119pc\u00f3w dyrektora departamentu\/kancelarii oraz inne uregulowania istotne dla funkcjonowania urz\u0119du.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EW Departamencie Organizacji na prawach wydzia\u0142u dzia\u0142aj\u0105 \u003Ca href=\u0022\/cms\/page\/delegatury-p.57874.html\u0022 title=\u0022przejd\u017a do wykazu delegatur\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003Edelegatury\u003C\/a\u003E, kt\u00f3re na obszarze obj\u0119tym terytorialnym zasi\u0119giem dzia\u0142ania okre\u015blonym przez zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa, realizuj\u0105 we wsp\u00f3\u0142pracy z w\u0142a\u015bciwymi departamentami zadania samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa nale\u017c\u0105ce do kompetencji zarz\u0105du lub marsza\u0142ka.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EZarz\u0105dzanie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EWizj\u0105 rozwoju Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie jest profesjonalna, sprawnie dzia\u0142aj\u0105ca i nowoczesna organizacja wyznaczaj\u0105ca standardy jako\u015bci w zarz\u0105dzaniu publicznym.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPotwierdzeniem sprawnie zarz\u0105dzanego i sprawnie dzia\u0142aj\u0105cego urz\u0119du oraz wysokiej jako\u015bci \u015bwiadczonych us\u0142ug s\u0105 liczne nagrody, certyfikaty i przyznane wyr\u00f3\u017cnienia. Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie jest m.in. Laureatem Polskiej Nagrody Jako\u015bci, kilkukrotnym Laureatem Konkursu Lider Zarz\u0105dzania Zasobami Ludzkimi z certyfikatem \u201eProfesjonalne Zarz\u0105dzanie Zasobami Ludzkimi\u201d, w kt\u00f3rym zdoby\u0142 tak\u017ce nagrod\u0119 g\u0142\u00f3wn\u0105 Diamentow\u0105 Statuetk\u0119. Zosta\u0142 te\u017c wyr\u00f3\u017cniony tytu\u0142em \u201eTroskliwy Pracodawca\u201d \u2013 wed\u0142ug dziennika \u201eRzeczpospolita\u201d. Zar\u00f3wno Marsza\u0142ek Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego, jak i Sekretarz Wojew\u00f3dztwa \u2013 Dyrektor Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego otrzymali nagrody w konkursie \u201eZnakomity Przyw\u00f3dca\u201d. W Urz\u0119dzie funkcjonuje \u003Ca href=\u0022\/cms\/page\/zintegrowany-system-zarzadzania-p.621.html\u0022 title=\u0022Przejd\u017a do zintegrowanego systemu zarzadzania UMWM\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EZintegrowany System Zarz\u0105dzania\u003C\/a\u003E, kt\u00f3rego zgodno\u015b\u0107 z wymaganiami wdro\u017conych norm potwierdzaj\u0105 certyfikaty przyznane przez niezale\u017cn\u0105 jednostk\u0119 certyfikuj\u0105c\u0105.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EPodstawa prawna\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie dzia\u0142a na podstawie:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003EUstawy z 5 czerwca 1998 roku o samorz\u0105dzie wojew\u00f3dztwa.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EUstawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorz\u0105dowych.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EKodeksu post\u0119powania administracyjnego.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERozporz\u0105dzenie Prezesa Rady Ministr\u00f3w z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykaz\u00f3w akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia\u0142ania archiw\u00f3w zak\u0142adowych.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERegulaminu pracy Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003ERegulaminu organizacyjnego Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie.\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003EInnych przepis\u00f3w prawa reguluj\u0105cych zadania i kompetencje samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EUrz\u0105d wykonuje zadania samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa, nale\u017c\u0105ce do kompetencji marsza\u0142ka i zarz\u0105du, w szczeg\u00f3lno\u015bci z dziedziny: \u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Eedukacji publicznej;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eochrony zdrowia i polityki spo\u0142ecznej;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eochrony \u015brodowiska i modernizacji teren\u00f3w wiejskich;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ekultury i ochrony dziedzictwa kulturowego;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Edrogownictwa i transportu;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Esportu i turystyki;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epromocji Wojew\u00f3dztwa i wsp\u00f3\u0142pracy zagranicznej;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eobronno\u015bci i bezpiecze\u0144stwa publicznego;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ekontroli finansowej i audytu wewn\u0119trznego.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003EUrz\u0119dem kieruje marsza\u0142ek, przy pomocy wicemarsza\u0142k\u00f3w, cz\u0142onk\u00f3w zarz\u0105du, dyrektora urz\u0119du i skarbnika, jako g\u0142\u00f3wnego ksi\u0119gowego urz\u0119du oraz dyrektor\u00f3w departament\u00f3w.\u003C\/p\u003E\n\u003Ch2\u003E\u003Cstrong\u003EZa\u0142atwianie spraw w urz\u0119dzie\u003C\/strong\u003E\u003C\/h2\u003E\n\u003Cp\u003ESprawy w urz\u0119dzie za\u0142atwiane s\u0105 zgodnie z przepisami kodeksu post\u0119powania administracyjnego oraz innymi obowi\u0105zuj\u0105cymi przepisami prawa przy zachowaniu szczeg\u00f3lnej troski o przestrzeganie konstytucyjnie zagwarantowanych obywatelom praw i wolno\u015bci.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EOdpowiedzialno\u015b\u0107 za terminowe, zgodne z prawem oraz zasadami wsp\u00f3\u0142\u017cycia spo\u0142ecznego za\u0142atwianie spraw ponosz\u0105 dyrektorzy departament\u00f3w, dyrektorzy delegatur i pracownicy, zgodnie z ustalonym zakresem obowi\u0105zk\u00f3w.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003EPracownicy urz\u0119du s\u0105 w szczeg\u00f3lno\u015bci zobowi\u0105zani do:\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Enale\u017cytej znajomo\u015bci przepis\u00f3w prawa dotycz\u0105cych funkcjonowania samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa oraz innych przepis\u00f3w prawa z zakresu dzia\u0142ania departamentu;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ew\u0142a\u015bciwego stosowania przepis\u00f3w prawa, instrukcji i regulamin\u00f3w;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eterminowego za\u0142atwiania spraw;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezapewnienia formy i trybu gwarantuj\u0105cych prawid\u0142owe i szybkie za\u0142atwienie sprawy;\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ew\u0142a\u015bciwej obs\u0142ugi interesant\u00f3w.\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003EMarsza\u0142ek okre\u015bla, w drodze zarz\u0105dzenia, zasady oraz tryb przyjmowania, rozpatrywania i za\u0142atwiania skarg i wniosk\u00f3w w urz\u0119dzie.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Urz\u0105d marsza\u0142kowski"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":1,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":292702,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2021-03-16","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2021-11-25","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2020-11-30","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie jest wojew\u00f3dzk\u0105 samorz\u0105dow\u0105 jednostk\u0105 organizacyjn\u0105 dzia\u0142aj\u0105c\u0105 w formie jednostki bud\u017cetowej, przy pomocy kt\u00f3rej zarz\u0105d i marsza\u0142ek wojew\u00f3dztwa wykonuj\u0105 swoje zadania i kompetencje niezastrze\u017cone na rzecz sejmiku i wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":1,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":165,"TEXT":"urz\u0105d marsza\u0142kowski","URL":"?tag[]=165"},{"ID":170,"TEXT":"wojew\u00f3dztwo mazowieckie","URL":"?tag[]=170"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje og\u00f3lne"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":{"thumbnail":"\/resource\/image\/1\/3\/278\/870\/0x0.jpeg","alt":"G\u0142\u00f3wna siedziba Urz\u0119du Marsza\u0142kowskiego Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiello\u0144skiej 26. Widok na budynek z ulicy","title":null,"author":null}},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":1,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":292702,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Monika Gontarczyk","responsible":"","createDate":"2021-03-16","editor":"Monika Gontarczyk","provideDate":"2021-11-25","publisher":"Monika Gontarczyk","publilcateDate":"2020-11-30","closureReason":""}}]}