Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Rejestr uchwał sejmiku

Uchwała 100/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 2023-05-23

Data uchwały 2023-05-23
Numer uchwały 100/23
Czego dotyczy uchwała w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”

Uchwała nr 100/23
Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków i przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023”

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 oraz z 2023 r. poz. 572), w związku z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) oraz § 8 ust. 1 uchwały nr 15/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2297) – uchwala się, co następuje:

§ 1.

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla zabytków 2023” wybiera się, w celu dofinansowania realizacji zadań, wnioski podmiotów wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

  1. Przyznaje się podmiotom, o których mowa w załączniku do uchwały, dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego w łącznej kwocie 13 800 000 zł.
  2. Szczegółowe warunki wykonania zadań, o których mowa w § 1, oraz wykorzystania i rozliczenia przyznanej dotacji zostaną określone w indywidualnych umowach zawartych z podmiotami wymienionymi w załączniku do uchwały.
  3. Środki finansowe na dotacje, o których mowa w ust. 1, zostały zaplanowane w budżecie Województwa Mazowieckiego na rok 2023 – przyjętym uchwałą nr 199/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 20 grudnia 2022 w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2023 rok[1] (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 14277) – w dziale 921, rozdziale 92120, § 2720 – kwota 12 093 000 zł i § 2730 – kwota 1 707 000 zł i pochodzą ze środków własnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

[1] Zmienioną uchwałą nr 5/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 702), uchwałą nr 21/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3047), uchwałą nr 43/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 marca 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4995) oraz uchwałą nr 58/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 5589).

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kancelaria Sejmiku (KS)

Data wytworzenia: 23.05.2023

Opublikował w BIP: Karolina Jędrzejewska

Data opublikowania: 23.05.2023 12:23

Ostatnio zaktualizował: Karolina Jędrzejewska

Data ostatniej aktualizacji: 25.05.2023 13:30

Liczba wyświetleń: 643


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony