{"id":157,"name":"informacje-ogolne","title":"Informacje og\u00f3lne","desc":"Sejmik wojew\u00f3dztwa jest organem stanowi\u0105cym i kontrolnym wojew\u00f3dztwa, kt\u00f3rego kadencja trwa 5 lat, licz\u0105c od dnia wybor\u00f3w. W sk\u0142ad Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego wchodz\u0105 radni wybrani w wyborach bezpo\u015brednich w liczbie 51. Zasady i tryb przeprowadzania wybor\u00f3w do sejmiku okre\u015bla ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, znowelizowana w 2018 r.","header":"","lead":"Sejmik wojew\u00f3dztwa jest organem stanowi\u0105cym i kontrolnym wojew\u00f3dztwa, kt\u00f3rego kadencja trwa 5 lat, licz\u0105c od dnia wybor\u00f3w. W sk\u0142ad Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego wchodz\u0105 radni wybrani w wyborach bezpo\u015brednich w liczbie 51. Zasady i tryb przeprowadzania wybor\u00f3w do sejmiku okre\u015bla ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, znowelizowana w 2018 r.","keywords":"","changes":"Zmiana tre\u015bci.","menu":"Informacje og\u00f3lne","path":"\/pl\/bip\/sejmik\/informacje-ogolne.html","url":"\/pl\/bip\/sejmik\/informacje-ogolne.html","infoOwner":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","dateFirstPublicate":"2020-11-30 12:48:24","dateLastVersionPublicate":"2023-10-18 15:05:52","dateAvailableFrom":"","dateAvailableTo":"","type":"Zwyk\u0142a","pageParams":[],"components":[{"id":"3d1c74e5-7233-4ca7-b622-ce8ff79aa16a","type":"ContentWYSIWYG","name":"Tre\u015b\u0107 strony","description":"Tre\u015b\u0107 strony","content":{"content":"\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003EDo wy\u0142\u0105cznej w\u0142a\u015bciwo\u015bci sejmiku wojew\u00f3dztwa nale\u017cy:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Col\u003E\n\u003Cli\u003Estanowienie akt\u00f3w prawa miejscowego, w szczeg\u00f3lno\u015bci:\n\u003Col style=\u0022list-style-type: lower-alpha;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Estatutu wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezasad gospodarowania mieniem wojew\u00f3dzkim,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezasad i trybu korzystania z wojew\u00f3dzkich obiekt\u00f3w i urz\u0105dze\u0144 u\u017cyteczno\u015bci publicznej,\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Euchwalanie strategii rozwoju wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Euchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodejmowanie uchwa\u0142y w sprawie trybu prac nad projektem uchwa\u0142y bud\u017cetowej,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodejmowanie uchwa\u0142y w sprawie szczeg\u00f3\u0142owo\u015bci uk\u0142adu wykonawczego bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ez zastrze\u017ceniem, \u017ce szczeg\u00f3\u0142owo\u015b\u0107 ta nie mo\u017ce by\u0107 mniejsza ni\u017c okre\u015blona w odr\u0119bnych przepisach,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Euchwalanie bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eokre\u015blanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Erozpatrywanie sprawozda\u0144 z wykonania bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa, sprawozda\u0144 finansowych wojew\u00f3dztwa oraz sprawozda\u0144 z wykonywania wieloletnich program\u00f3w wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodejmowanie uchwa\u0142y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarz\u0105dowi wojew\u00f3dztwa z tytu\u0142u wykonania bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Erozpatrywanie raportu o stanie wojew\u00f3dztwa oraz podejmowanie uchwa\u0142y w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarz\u0105dowi wojew\u00f3dztwa wotum zaufania z tego tytu\u0142u,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Euchwalanie, w granicach okre\u015blonych ustawami, przepis\u00f3w dotycz\u0105cych podatk\u00f3w i op\u0142at lokalnych,podejmowanie uchwa\u0142 w sprawie powierzenia zada\u0144 samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa innym jednostkom samorz\u0105du terytorialnego,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Euchwalanie \u0022Priorytet\u00f3w wsp\u00f3\u0142pracy zagranicznej wojew\u00f3dztwa\u0022,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodejmowanie uchwa\u0142 w sprawie uczestnictwa w mi\u0119dzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach wsp\u00f3\u0142pracy regionalnej,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ewyb\u00f3r i odwo\u0142anie zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa oraz ustalanie wynagrodzenia marsza\u0142ka wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Erozpatrywanie sprawozda\u0144 z dzia\u0142alno\u015bci zarz\u0105du wojew\u00f3dztwa, w tym w szczeg\u00f3lno\u015bci z dzia\u0142alno\u015bci finansowej i realizacji program\u00f3w, o kt\u00f3rych mowa w pkt 2,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epowo\u0142ywanie i odwo\u0142ywanie, na wniosek marsza\u0142ka wojew\u00f3dztwa, skarbnika wojew\u00f3dztwa, kt\u00f3ry jest g\u0142\u00f3wnym ksi\u0119gowym bud\u017cetu wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodejmowanie uchwa\u0142 w sprawie tworzenia stowarzysze\u0144 i fundacji oraz ich rozwi\u0105zywania, a tak\u017ce przyst\u0119powania do nich lub wyst\u0119powania z nich,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodejmowanie uchwa\u0142 w sprawach maj\u0105tkowych wojew\u00f3dztwa dotycz\u0105cych:\n\u003Col style=\u0022list-style-type: lower-alpha;\u0022\u003E\n\u003Cli\u003Ezasad nabywania, zbywania i obci\u0105\u017cania nieruchomo\u015bci oraz ich wydzier\u017cawiania lub wynajmowania na czas oznaczony d\u0142u\u017cszy ni\u017c 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczeg\u00f3lne nie stanowi\u0105 inaczej; uchwa\u0142a sejmiku wojew\u00f3dztwa jest wymagana r\u00f3wnie\u017c w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj\u0105 kolejne umowy, kt\u00f3rych przedmiotem jest ta sama nieruchomo\u015b\u0107; do czasu okre\u015blenia zasad zarz\u0105d mo\u017ce dokonywa\u0107 tych czynno\u015bci wy\u0142\u0105cznie za zgod\u0105 sejmiku wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eemitowania obligacji oraz okre\u015blania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Ezaci\u0105gania d\u0142ugoterminowych po\u017cyczek i kredyt\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Eustalania maksymalnej wysoko\u015bci po\u017cyczek i kredyt\u00f3w kr\u00f3tkoterminowych zaci\u0105ganych przez zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa oraz maksymalnej wysoko\u015bci po\u017cyczek i por\u0119cze\u0144 udzielanych przez zarz\u0105d wojew\u00f3dztwa w roku bud\u017cetowym,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Etworzenia sp\u00f3\u0142ek prawa handlowego lub sp\u00f3\u0142dzielni i przyst\u0119powania do nich oraz okre\u015blania zasad wnoszenia wk\u0142ad\u00f3w, a tak\u017ce obejmowania, nabywania i zbywania udzia\u0142\u00f3w i akcji,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Etworzenia, przekszta\u0142cania i likwidowania wojew\u00f3dzkich samorz\u0105dowych jednostek organizacyjnych oraz wyposa\u017cania ich w maj\u0105tek,\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodejmowanie uchwa\u0142 w sprawie zasad udzielania stypendi\u00f3w dla uczni\u00f3w i student\u00f3w,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Epodejmowanie uchwa\u0142 w innych sprawach zastrze\u017conych\u00a0ustawami i statutem wojew\u00f3dztwa do kompetencji sejmiku wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003Cli\u003Euchwalanie przepis\u00f3w dotycz\u0105cych organizacji wewn\u0119trznej oraz trybu pracy organ\u00f3w samorz\u0105du wojew\u00f3dztwa,\u003C\/li\u003E\n\u003C\/ol\u003E\n\u003Cp\u003EPonadto sejmik wojew\u00f3dztwa okre\u015bla zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju wojew\u00f3dztwa i program\u00f3w wojew\u00f3dzkich.\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022\/cms\/page\/nr-3119-z-dn-2019-03-19-p.1210.html\u0022 title=\u0022nr-3119-z-dn-2019-03-19\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EObowi\u0105zuj\u0105cy regulamin obrad sejmiku zosta\u0142 przyj\u0119ty uchwa\u0142\u0105 nr 31\/19 Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego.\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/mazovia.pl\/pl\/bip\/sejmik\/uchwaly-sejmiku\/rejestr-uchwal-sejmiku\/nr-719-z-dn-2019-01-22.html\u0022 title=\u0022Tekst jednolity obowi\u0105zuj\u0105cego Statutu Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego zosta\u0142 obwieszczony uchwa\u0142\u0105 nr 7\/19 Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego i og\u0142oszony w za\u0142\u0105czniku do uchwa\u0142y.\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003ETekst jednolity obowi\u0105zuj\u0105cego Statutu Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego zosta\u0142 obwieszczony uchwa\u0142\u0105 nr 7\/19 Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego i og\u0142oszony w za\u0142\u0105czniku do uchwa\u0142y.\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E\n\u003Chr \/\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003ESEJMIK WOJEW\u00d3DZTWA MAZOWIECKIEGO\u003C\/strong\u003E\u003Cbr \/\u003E00-142 Warszawa, Plac Bankowy 3\/5\u003Cbr \/\u003Etel. +48 224324550\u003Cbr \/\u003Efax +48 226202707\u003Cbr \/\u003Ee-mail: \u003Ca href=\u0022mailto:kancelaria.sejmiku@mazovia.pl\u0022\u003Ekancelaria.sejmiku@mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/www.facebook.com\/sejmikmazowiecki\u0022 title=\u0022przejd\u017a do profilu FB \u0022 target=\u0022_self\u0022\u003EFacebook \u2013\u00a0Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/twitter.com\/SejmikMaz\u0022 title=\u0022Przejd\u017a do profilu TT\u0022 target=\u0022_self\u0022\u003ESerwis X\u00a0(Twitter) \u2013\u00a0Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego\u003C\/a\u003E\u003C\/p\u003E\n\u003Cp\u003E\u00a0\u003C\/p\u003E","promotion":false}},{"id":"99d44529-9b0f-46da-bbe0-850e27ca091e","type":"Attachment","name":"Pliki do pobrania:","description":"Za\u0142\u0105czniki do strony"},{"id":"5f5e717a-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 sekcji","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego"}},{"id":"7a8b56cc-3300-11eb-b8ca-0050568c021d","type":"PageMetric","name":"_Metryka strony BIP","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"_Metryka strony BIP","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":"1","showLikeButtons":false,"showVisitCounter":true,"showPdfConversion":true,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":153779,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Jerzy Lipka-Wo\u0142owski","responsible":"","createDate":"2021-03-01","editor":"Jerzy Lipka-Wo\u0142owski","provideDate":"2023-10-18","publisher":"Jerzy Lipka-Wo\u0142owski","publilcateDate":"2020-11-30","closureReason":""}},{"id":"8207d42e-3a91-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageDescription","name":"Zajawka strony","description":"Zajawka strony","content":{"desc":"Sejmik wojew\u00f3dztwa jest organem stanowi\u0105cym i kontrolnym wojew\u00f3dztwa, kt\u00f3rego kadencja trwa 5 lat, licz\u0105c od dnia wybor\u00f3w. W sk\u0142ad Sejmiku Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego wchodz\u0105 radni wybrani w wyborach bezpo\u015brednich w liczbie 51. Zasady i tryb przeprowadzania wybor\u00f3w do sejmiku okre\u015bla ustawa z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, znowelizowana w 2018 r."}},{"id":"6ef2b538-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"PageMeta","name":"Przyciski drukowania","description":"Metryczka strony","content":{"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":false,"pubDate":null,"modDate":null,"tags":[{"ID":46,"TEXT":"sejmik","URL":"?tag[]=46"},{"ID":47,"TEXT":"Sejmik Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego","URL":"?tag[]=47"}],"newsPageUrl":"","config":{"html-id":"","css-class":"","css-style":"","name":"Przyciski drukowania","header":"","enabled":true,"cacheable":true,"template":"component.phtml","render-mode":1,"reload-period":0,"show-from":null,"show-to":null,"properties-types":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"show-printer":true,"show-pdf":true,"show-add-date":false,"show-mod-date":false,"show-social":false,"contact-url":"","recommend-url":"","show-like-buttons":false,"export":true,"show-tags":false,"tag-url":"","show-publicator":false,"show-info-creator":false}}},{"id":"6f0aa08e-3a92-11eb-8c9b-0050568c021d","type":"Html","name":"Uwagi do artyku\u0142u","description":"HTML","content":{"content":{"html":"\u003Cstrong\u003E\u003Cbr \/\u003EUWAGA\u003Cbr \/\u003EInformacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dost\u0119pne s\u0105 na stronie\u003Cspan\u003E\u0026nbsp;\u003C\/span\u003E\u003Ca href=\u0022https:\/\/archiwum.mazovia.pl\u0022\u003Earchiwum.mazovia.pl\u003C\/a\u003E\u003C\/strong\u003E\n\u003Cp\u003E\u003C\/p\u003E"}}},{"id":"231014ca-80e8-11eb-a90d-0050568c868b","type":"PageTitle","name":"Tytu\u0142 strony","description":"Tytu\u0142 strony","content":{"title":"Informacje og\u00f3lne"}},{"id":"9113c9b9-a40a-11eb-b405-0050568c8094","type":"PageThumbnail","name":"Miniatura strony","description":"Miniaturka strony","content":[]},{"id":"081e2827-a0d5-11ee-af74-00155d005433","type":"PageMetric","name":"Metryka strony infokiosku","description":"Metryka strony","content":{"bip_mode":0,"likeCount":0,"disLikeCount":0,"likeUrl":"\/admin\/counter\/count-like","showLikeButtons":0,"config":{"htmlId":"","cssClass":"","cssStyle":"","name":"Metryka strony infokiosku","header":"","enabled":true,"cacheable":false,"template":"component.infokiosk.phtml","renderMode":1,"reloadPeriod":0,"showFrom":null,"showTo":null,"propertiesTypes":{"htmlId":"string","cssClass":"string","cssStyle":"string","name":"string","header":"string","enabled":"bool","cacheable":"bool","template":"string","renderMode":"int","reloadPeriod":"int"},"showPrinter":false,"showChangeRegister":0,"defaultShow":true,"viewType":null,"showLikeButtons":false,"showVisitCounter":false,"showPdfConversion":false,"export":false},"currPage":{},"visitCounter":153779,"currProject":{"fkPersonCreate":1,"dateCreate":{"date":"2020-08-23 22:05:13.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"},"fkPersonModify":4,"dateModify":{"date":"2024-02-26 09:05:48.000000","timezone_type":3,"timezone":"Europe\/Warsaw"}},"provider":"Urz\u0105d Marsza\u0142kowski Wojew\u00f3dztwa Mazowieckiego w Warszawie","reviewer":"Jerzy Lipka-Wo\u0142owski","responsible":"","createDate":"2021-03-01","editor":"Jerzy Lipka-Wo\u0142owski","provideDate":"2023-10-18","publisher":"Jerzy Lipka-Wo\u0142owski","publilcateDate":"2020-11-30","closureReason":""}}]}