Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla sportu 2022 – rozstrzygnięcie

Sejmik Województwa Mazowieckiego 24 maja 2022 r. podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji istniejącej i budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na remoncie już istniejących obiektów sportowych. Wsparcie uzyskało 189 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 41 161 834 zł.

Lista beneficjentów programu stanowi załącznik do uchwały nr 68/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Ważne informacje

 1. Pomoc finansowa przyznana w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez beneficjenta w złożonym wniosku pod warunkiem, że wydatki poniesione przez beneficjenta na jego realizację zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.
 2. Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji.
 3. Pomoc finansowa zostanie przekazana na wskazany przez beneficjenta rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
 4. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy będą poniesione nie wcześniej niż po dacie podpisania umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”.
 5. Podatek VAT związany z realizacją zadania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2022” jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że nie budzi żadnych wątpliwości prawnych i nie jest możliwy do odzyskania niezależnie od formy realizacji zadania. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto w przypadku, gdy beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Jeżeli beneficjent w ramach realizacji zadania posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT, to w takiej sytuacji całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się jako wartość netto wydatku poniesionego przez beneficjenta.
 6. Dopuszcza się możliwość modyfikacji zakresu rzeczowego zadania. Zmiana zakresu rzeczowego zadania wymaga pisemnego wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i bezwzględnej zgody Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Brak uzyskanej zgody może skutkować uznaniem wprowadzonych zmian za niezgodne z celem zadania, a poniesione wydatki za niekwalifikowalne.
 7. Nazwa zadania musi być zgodna z treścią uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 8. Środki pomocy finansowej przekazane z budżetu województwa mazowieckiego na rachunek bankowy, o którym mowa w umowie o udzieleniu pomocy finansowej, muszą być tam utrzymane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie dowodów zapłaty dokumentów księgowych).

Wytyczne dotyczące podpisywania umów

Aby przygotować umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego, prosimy o niezwłoczne przekazanie następujących dokumentów i informacji:

 • wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osób, które będą uprawnione do podpisania umowy w imieniu beneficjenta (proszę nie wskazywać imienia i nazwiska skarbnika beneficjenta, chyba, że statut beneficjenta lub inne uwarunkowania stanowią inaczej); w przypadku m.st. Warszawy, należy przesłać także poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownych pełnomocnictw,
 • aktualizację montażu finansowego (załącznik do niniejszego komunikatu), uwzględniający kwotę przyznanej pomocy finansowej, termin realizacji zadania (ważne – patrz uwagi do niniejszego komunikatu) oraz numer rachunku bankowego beneficjenta, na który zostanie przekazana pomoc finansowa,
 • w przypadku zadań, które będą realizowane przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, kopię statutu własnej jednostki organizacyjnej, z którego wynika uprawnienie do wykonywania przez jednostkę organizacyjną beneficjenta danego rodzaju zadań,
 • ramowy wzór umowy, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu (prosimy o nie sporządzanie umów – wszystkie umowy będą przygotowywane wyłącznie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu).

Każdy z beneficjentów zostanie indywidualnie poinformowany o trybie i terminie podpisania umowy – dopuszcza się przekazanie informacji za pomocą środków komunikacji teleinformatycznej.

UWAGA

 • W przypadku zakończenia realizacji zadania w terminie wcześniejszym niż 31 grudnia 2022 r. (jest to termin określony w aktualizacji montażu finansowego oraz w § 2 ust. 4 umowy), beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania pisemnej informacji województwu, złożenia sprawozdania końcowego zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3 i 4 w terminie 15 dni od daty faktycznego zakończenia realizacji zadania i ewentualnego zwrotu niewykorzystanej dotacji w tym terminie. Termin realizacji zadania musi obejmować wszystkie elementy procesu realizacji zadania, tj. faktyczne wykonanie prac, sporządzenie i podpisanie protokołu końcowego, dokonanie wszystkich wydatków związanych z realizacją zadania,
 • Środki pomocy finansowej przekazane z budżetu województwa mazowieckiego na rachunek bankowy beneficjenta, muszą być na tym rachunku utrzymane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie dowodów zapłaty dokumentów księgowych).
 • W przypadku realizacji zadania przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (wskazaną przez beneficjenta) należy pamiętać, że określonym we wszystkich dokumentach księgowych nabywcą usług i towarów jest beneficjent, tj. podmiot, który otrzymał pomoc finansową i otrzymaną pomoc będzie rozliczał.

Dodatkowe informacje

Departament Edukacji Publicznej i Sportu UMWM
Biuro Sportu
Roman Żuk – tel. 22 59 79 410
e-mail: roman.zuk@mazovia.pl 

Karolina Kobylińska – tel. 22 59 79 448,
e-mail: karolina.kobylinska@mazovia.pl

Kamil Sawicki – tel. 22 59 79 443,
e-miał: kamil.sawicki@mazovia.pl

Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. 22 59 79 414,
e-mail: wlodzimierz.figarski@mazovia.pl

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Roman Żuk (ES)

Data wytworzenia: 25.05.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 25.05.2022 11:41

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 26.05.2022 11:38

Liczba wyświetleń: 2098


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony