Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowsze dla melioracji

Informacja o możliwości składania wniosków o udzielenie w roku 2022 dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Zarząd Województwa Mazowieckiego, w związku z uchwałą nr 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 marca 2022 r. informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie z budżetu województwa mazowieckiego dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych.

Program pomocowy przewiduje udzielenie pomocy de minimis. 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotacje

Spółki wodne działające na terenie Województwa Mazowieckiego

Termin składania wniosków

4–20 maja 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski należy składać:

 • bezpośrednio w punktach podawczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, albo
 • za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,
  ul. Jagiellońska 26,
  03-719 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania), albo 
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.

Rodzaj dotowanego zadania

Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych rozumiane jako eksploatacja, konserwacja, remont w celu zachowania funkcji urządzeń, polegające na:

 1. mechanicznym lub ręcznym odmuleniu rowów,
 2. mechanicznym lub ręcznym wykaszaniu dna i skarp rowu,
 3. wygrabianiu porostów ze skarp i dna rowów,
 4. karczowaniu i wycinaniu drzew i zakrzaczeń ze skarp oraz dna rowu,
 5. czyszczeniu i naprawie budowli na rowach oraz naprawie skarp rowów.

W ramach udzielonej dotacji, mogą również zostać pokryte wydatki przeznaczone na zakup niezbędnego do realizacji wnioskowanego zadania sprzętu, przy czym jednostkowa wartość zakupu sprzętu nie może przekraczać kwoty 2 000 zł z zastrzeżeniem, że łączna kwota na zakup takich sprzętów nie może być wyższa niż 30% dotacji.

Kwota przeznaczona na dotacje

W budżecie województwa mazowieckiego na 2022 rok wynosi ona 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

Wysokość dofinansowania

Kwota dotacji z budżetu województwa mazowieckiego wynosi 80% wartości wnioskowanego zadania, jednak nie więcej niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

Środki finansowe pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie wydatków poniesionych w terminie realizacji zadania, liczonym od daty zawarcia przez województwo mazowieckie umowy o udzielenie dotacji ze spółką.

Spółka, przed podpisaniem umowy, może przeprowadzić niepodlegające dofinansowaniu czynności przygotowawcze obejmujące w szczególności: sporządzenie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, przeprowadzenie uzgodnień formalno-prawnych, przeprowadzenie postępowań w zakresie wyłonienia wykonawcy prac (w przypadku zlecenia prac innym podmiotom).

W przypadku, gdy suma wnioskowanych przez spółki wodne kwot przekroczy wielkość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, o przyznaniu dotacji decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymogi formalne dotyczące składania i oceny wniosków oraz rozliczenia dotacji zawarte są w uchwale nr 34/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

Wszelkie dokumenty składane w ramach udzielania dotacji dla spółek wodnych muszą być podpisane (poświadczone) przez osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej.

Osoby uprawnione do reprezentowania spółki wodnej i składania oświadczeń woli w imieniu spółki wodnej, zobowiązane są do przedłożenia stosownych dokumentów potwierdzających umocowanie w powyższym zakresie.

Dodatkowych informacji o naborze wniosków udzielają pracownicy Wydziału Modernizacji Terenów Wiejskich i Gospodarki Wodnej w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

 1. Beata Kowalska, tel. (22) 59-79-328,
 2. Dawid Szabłowski, tel. (22) 59-79-604,
 3. Agnieszka Orysiak, tel. (22) 59-79-293,
 4. Aneta Ferszter, tel. (22) 59-79-348.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (RW)

Data wytworzenia: 25.04.2022

Opublikował w BIP: Monika Gontarczyk

Data opublikowania: 25.04.2022 10:17

Ostatnio zaktualizował: Monika Gontarczyk

Data ostatniej aktualizacji: 23.05.2022 13:21

Liczba wyświetleń: 1589


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony