Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego
Herb Województwa Mazowieckiego i napis Samorząd Województwa Mazowieckiego
Okolicznościowe logo Mazowsza z okazji 25-lecia
Logo Biuletynu Informacji Publicznej

19.07.2024

Komunikaty

Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 – wzór sprawozdania i tablicy informacyjnej

Wzór formularza sprawozdania końcowego oraz tablicy informacyjnej właściwej dla programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”

Formularz sprawozdania końcowego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 2024 r. dokonał akceptacji wzoru „formularza sprawozdania końcowego” z realizacji zadania w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” (wzór „formularz Sprawozdania końcowego” stanowi załącznik do niniejszego komunikatu). Prosimy o zapoznanie się z treścią przedmiotowego formularza.

Wypełniony „formularz sprawozdania końcowego” z realizacji zadania wraz z wymaganymi załącznikami, należy przekazać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Województwa, tj. ePUAP: /umwm/SkrytkaESP - liczy się data doręczenia przez Beneficjenta do Urzędu „formularza Sprawozdania końcowego” wynikająca z UPP — Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia. Sprawozdania końcowe z realizacji zadania złożone w innym trybie, niż wskazany powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

„formularz Sprawozdania końcowego” wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać do Urzędu nie później niż do dnia 31 października 2024 r.

Wymagane załączniki jakie należy dołączyć do „formularza sprawozdania końcowego”:

  • Załącznik nr 1: kopia protokołu odbioru końcowego zadania (jeżeli został sporządzony).
  • Załącznik nr 2: kopia kosztorysu powykonawczego dotyczącego zadania (jeżeli został sporządzony).
  • Załącznik nr 3: kopia umowy dotyczącej realizacji zadania zawarta pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą (jeżeli została sporządzona).
  • Załącznik nr 4: kopie opisanych faktury, rachunków i/lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej potwierdzających poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych zadania składających się łącznie na całkowitą wartość zadania. (Przedmiotowe dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „Dofinansowano ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” zgodnie z umową nr … z dnia …”)
  • Załącznik nr 5: kopie dowodów zapłaty dokumentów księgowych, które zostały wymienione w Załączniku nr 4. Przedmiotowe dokumenty powinny być opisane w sposób umożliwiający Województwu ich jednoznaczną identyfikację z realizowanym zadaniem, lub z dokumentem księgowym, do którego się odnoszą.
  • Załącznik nr 6: dokumentacja zdjęciowa potwierdzająca realizację zadania. Zdjęcia powinny dokumentować zakres zrealizowanego zadania. (ok. 5 zdjęć, w tym również zdjęcie tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Województwa w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”).

Uwaga!

Jeżeli któryś z dokumentów, o których mowa w ww. Załącznikach nr 1-3 nie został sporządzony, to do „formularza Sprawozdania Końcowego” należy załączyć wystawione przez Beneficjenta oświadczenie informujące o braku tego dokumentu.

Tablica informacyjna

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z zapisami § 8 ust. 4 Umowy o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” Beneficjent co najmniej na okres zachowania trwałości zadania, na własny koszt umieszcza na zakończonej inwestycji, lub w miejscu zwyczajowo przyjętym, oznakowanie w postaci tablicy informacyjnej o współfinansowaniu zadania ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024”, o wymiarach: 90 cm (szerokość) x 70 cm (wysokość).

Ponadto zwracamy uwagę, że koszt opracowania, przygotowania i montażu tablicy informacyjnej nie jest kosztem kwalifikowalnym zadania.

Projekt tablicy informacyjnej powinien zostać wykonany zgodnie z wzorem załączonym do niniejszego Komunikatu i nie wymaga akceptacji przez Województwo Mazowieckie pod względem zgodności z Systemem Identyfikacji Wizualnej Marki Mazowsze.

W przypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Piotr Rawa, tel. (22) 59-79-239
  • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
  • Karol Młynarczyk, tel. (22) 59-79-304

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (RW)

Data wytworzenia: 07.06.2024

Opublikował w BIP: Tomasz Opaliński

Data opublikowania: 07.06.2024 15:21

Ostatnio zaktualizował: Tomasz Opaliński

Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2024 15:21

Liczba wyświetleń: 773

Data opublikowania: 07.06.2024 15:21


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony