Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Herb Województwa Mazowieckiego

Komunikaty

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” – rozstrzygnięcie

Wsparcie uzyskało 219 jednostek samorządu terytorialnego. Łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 50 mln zł.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”, przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji istniejącej i budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na remoncie już istniejących obiektów sportowych.

Lista Beneficjentów programu stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Ważne informacje:

 1. Pomoc finansowa przyznana w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” stanowić będzie dofinansowanie zadania zgłoszonego przez Beneficjenta w złożonym wniosku pod warunkiem, że wydatki poniesione przez Beneficjenta na jego realizację zostaną uznane za koszty kwalifikowalne.
 2. Za kwalifikowalne uznaje się tylko takie wydatki, które są bezpośrednio związane z wnioskowanym zadaniem, a konieczność ich poniesienia jest niezbędna do jego realizacji.
 3. Pomoc finansowa zostanie przekazana na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
 4. Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne tylko wtedy, gdy będą poniesione nie wcześniej niż po dacie podpisania Umowy o udzielenie pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023”.
 5. Podatek VAT związany z realizacją zadania w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023” jest kosztem kwalifikowalnym pod warunkiem, że nie budzi żadnych wątpliwości prawnych i nie jest możliwy do odzyskania niezależnie od formy realizacji zadania. Koszty kwalifikowalne liczy się jako wartość brutto w przypadku, gdy Beneficjent nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT. Jeżeli Beneficjent w ramach realizacji zadania posiada prawną możliwość odzyskania podatku VAT, to w takiej sytuacji całkowitą wartość kosztów kwalifikowalnych liczy się jako wartość netto wydatku poniesionego przez Beneficjenta.
 6. Dopuszcza się możliwość modyfikacji zakresu rzeczowego zadania. Zmiana zakresu rzeczowego zadania wymaga pisemnego wniosku wraz ze szczegółowym uzasadnieniem i bezwzględnej zgody Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu. Brak uzyskanej zgody może skutkować uznaniem wprowadzonych zmian za niezgodne
  z celem zadania, a poniesione wydatki za niekwalifikowalne.
 7. Nazwa zadania musi być zgodna z treścią uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej podjętej przez Sejmik Województwa Mazowieckiego.
 8. Środki pomocy finansowej przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na rachunek bankowy, o którym mowa w Umowie o udzieleniu pomocy finansowej, muszą być tam utrzymane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie dowodów zapłaty dokumentów księgowych).

Wytyczne dotyczące podpisywania umów 

W celu przygotowania umowy o udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, prosimy o niezwłoczne przekazanie następujących dokumentów i informacji:

 • wskazanie z imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osób, które będą uprawnione do podpisania umowy w imieniu Beneficjenta (proszę nie wskazywać imienia i nazwiska Skarbnika Beneficjenta, chyba, że Statut Beneficjenta lub inne uwarunkowania stanowią inaczej); w przypadku m.st. Warszawy, należy przesłać także poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownych pełnomocnictw,
 • aktualizację montażu finansowego (załącznik do niniejszego komunikatu), uwzględniający kwotę przyznanej pomocy finansowej, termin realizacji zadania (ważne – patrz Uwagi do niniejszego komunikatu) oraz numer rachunku bankowego Beneficjenta, na który zostanie przekazana pomoc finansowa,
 • w przypadku zadań, które będą realizowane przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, kopię statutu własnej jednostki organizacyjnej, z którego wynika uprawnienie do wykonywania przez jednostkę organizacyjną Beneficjenta danego rodzaju zadań,
 • ramowy wzór umowy, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu (prosimy o nie sporządzanie umów – wszystkie umowy będą przygotowywane wyłącznie przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu).

Każdy z Beneficjentów zostanie indywidualnie poinformowany o trybie i terminie podpisania umowy – dopuszcza się przekazanie informacji za pomocą środków komunikacji teleinformatycznej.

Uwaga:

 • środki pomocy finansowej przekazane z budżetu Województwa Mazowieckiego na rachunek bankowy Beneficjenta, muszą być na tym rachunku utrzymane do momentu zlecenia płatności na rzecz wykonawcy zadania (weryfikacja nastąpi na podstawie dowodów zapłaty dokumentów księgowych),
 • w przypadku realizacji zadania przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej (wskazaną przez Beneficjenta) należy pamiętać, że określonym we wszystkich dokumentach księgowych nabywcą usług i towarów jest Beneficjent, tj. podmiot, który otrzymał pomoc finansową i otrzymaną pomoc będzie rozliczał.

Dodatkowe informacje:

Departament Edukacji Publicznej i Sportu

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Biuro Sportu

Roman Żuk – tel. 22 59 79 410

e-mail: roman.zuk@mazovia.pl

Kamil Sawicki – tel. 22 59 79 443,

e-miał: kamil.sawicki@mazovia.pl

Włodzimierz Figarski – Kierownik Biura Sportu, tel. 22 59 79 414, e-mail: wlodzimierz.figarski@mazovia.pl

 

Podmiot udostępniający: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Wytworzył: Kamil Sawicki (ES)

Data wytworzenia: 24.05.2023

Opublikował w BIP: Agnieszka Stabińska

Data opublikowania: 24.05.2023 13:28

Ostatnio zaktualizował: Agnieszka Stabińska

Data ostatniej aktualizacji: 24.05.2023 14:11

Liczba wyświetleń: 2704


UWAGA
Informacje opublikowane przed 1 stycznia 2021 r. dostępne są na stronie archiwum.mazovia.pl

Powrót na początek strony