Otwarte konkursy ofert

Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem – wyniki oceny formalnej ofert konkursowych

2019.05.06 14:05 , aktualizacja: 2019.05.06 14:09

Autor: Dominika Wolska, MCPS, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej ofert  złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego województwa mazowieckiego w 2019 r. w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem”.

 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 7 do 13 maja 2019 r.:

  1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;
  2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:
    1. oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione,
    2. do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami,
    3. oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru),
    4. oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) lub dokonania zmian w generatorze Witkac.pl.

 

Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

 

Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

 

Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 62-42-32 w. 42 lub 10.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Agnieszka Stabińska
Data modyfikacji: 2019.05.06 14:09
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 2(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2019.05.06 14:09 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2019.05.06 14:08 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 124

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.