Otwarte konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”

2019.01.14 08:20 , aktualizacja: 2019.01.17 10:00

Autor: Katarzyna Szczycińska (ES), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 57/15/19 z 8 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w województwie mazowieckim w 2019 roku zadań publicznych w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”.

 

Termin i warunki składania ofert

Oferty można składać od 14 stycznia do 4 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.

Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu województwa mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
 

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie oferty i podpisanie jej przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie do 7 lutego 2019 r.

 

Sposoby składania ofert:

 1. osobiście w godzinach: 8.00–16.00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu (ul. Jagiellońska 26) lub w punktach kancelaryjnych Urzędu;
 2. osobiście w godzinach: 8.00–15.00 w jednej z delegatur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
 3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania); z dopiskiem na kopercie: „ES-SE-IV – Konkurs ofert – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2019 r.”;
 4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza/.

 

Ważne informacje

 1. W przypadku składania więcej niż jednej oferty, każda musi być złożona w osobnej, zamkniętej kopercie.
 2. Oferty złożone w generatorze, bez złożenia papierowej wersji oferty w ww. terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
 3. Za prawidłowo złożoną ofertę uznaje się jedynie ofertę wygenerowaną za pomocą generatora. Oferty nie wygenerowane z generatora, nie będą podlegać ocenie.
 4. Oferty złożone w generatorze nie mogą być uzupełniane ani anulowane po upływie terminu składania ofert. W przypadku chęci wycofania (przed upływem terminu składania ofert) oferty złożonej w generatorze, należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
 5. Do oferty składanej w sposób określony w punkcie IV. 2  należy dołączyć następujące załączniki:
  • kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji oraz kopię statutu, który określa przedmiot działalności oferenta i sposób reprezentacji – w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką handlową, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 6. Oferent może złożyć nie więcej niż 4 oferty w konkursie, o ile każda dotyczy innego zadania będącego jego przedmiotem.

.
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 16 kwietnia 2019 r.Osoby do kontaktu:

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Biura Sportu (DEPiS):

 • Włodzimierz Figarski – 22 59 79 414, ,
 • Marta Grędzicka – 22 59 79 444, ,
 • Katarzyna Szczycińska – 22 59 79 415, .

 

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Łucja Cichocka
Data modyfikacji: 2019.01.17 10:00
Modyfikował: Iwona Dybowska
Wersja: 10(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Iwona Dybowska 2019.01.17 10:00 edycja 10
Iwona Dybowska 2019.01.17 10:00 edycja 9
Agnieszka Stabińska 2019.01.16 11:23 edycja 8
Urszula Sabak-Gąska 2019.01.15 14:36 edycja 7
Urszula Sabak-Gąska 2019.01.15 14:33 edycja 6
Urszula Sabak-Gąska 2019.01.15 11:25 edycja 5
Urszula Sabak-Gąska 2019.01.15 11:14 edycja 4
Urszula Sabak-Gąska 2019.01.15 11:13 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2019.01.15 11:07 edycja 2
Dorota Łucja Cichocka 2019.01.14 12:24 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 1272

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.