Komunikaty

Wyniki oceny formalnej: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”

2019.04.08 14:10 , aktualizacja: 2019.04.09 08:11

Autor: Barbara Stańczuk (MCPS), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski

Wyniki oceny formalnej ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” – Zadanie: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu, realizowanych w trakcie wakacji pn.: „Na wakacje po uśmiech”.

 

Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni licząc od dnia następującego pod dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert – tj. w terminie od 9 do 15 kwietnia 2019 r.:

 1. złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo;

 2. poprawienia oferty lub uzupełnienia brakujących podpisów lub załączników – w przypadkach, kiedy:

  1. oferta jest niekompletna: nie wszystkie pola oferty są właściwie wypełnione;
  2. do oferty nie dołączono wszystkich wymaganych załączników lub ich kopie nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z wymogami;
  3. oferta nie została podpisana przez upoważnione do tego osoby zgodnie z zapisami statutu i KRS (lub innego właściwego rejestru);
  4. oferent przewiduje pobieranie opłat od adresatów zadania mimo, że jego statut lub inny dokument wewnętrzny nie przewiduje prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego.

   

  O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do sekretariatu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej (ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa) lub dokonania zmian w generatorze Witkac.pl).

   

  Prawidłowo poprawione lub uzupełnione oferty zostają włączone do oceny merytorycznej.

   

  Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty.

   

  Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.

   

  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 10 lub 42.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Jerzy Lipka-Wołowski
Data modyfikacji: 2019.04.09 08:11
Modyfikował: Monika Gontarczyk
Wersja: 10(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Monika Gontarczyk 2019.04.09 08:11 edycja 10
Monika Gontarczyk 2019.04.09 08:10 edycja 9
Monika Gontarczyk 2019.04.09 08:10 edycja 8
Monika Gontarczyk 2019.04.09 08:09 edycja 7
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.04.08 14:54 edycja 6
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.04.08 14:54 edycja 5
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.04.08 14:52 edycja 4
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.04.08 14:49 edycja 3
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.04.08 14:26 edycja 2
Jerzy Lipka-Wołowski 2019.04.08 14:13 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 119

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.