Komunikaty

Środki na współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2018 r. zostały rozdysponowane

2018.06.13 15:00 , aktualizacja: 2018.06.13 15:08

Autor: Dorota Wojda (KP), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Aktualizacja: Środki przeznaczone na współorganizację przedsięwzięć społeczno-kulturalnych zostały rozdysponowane!

 

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 221/315/18 z 6 lutego br. zaktualizował tryb postępowania przy współorganizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięć społeczno-kulturalnych w 2018 r.


Współorganizowane będą zadania z obszaru wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego realizowane w formie przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, w szczególności: koncerty muzyczne, spektakle teatralne, występy kabaretowe, rekonstrukcje historyczne, wieczory poetyckie, obchody rocznic wydarzeń historycznych, patriotycznych, obchody świąt lokalnych i narodowych, konferencje, wydarzenia naukowe, pikniki, wydawnictwa, audycje radiowe i telewizyjne, filmy, plenery malarskie, warsztaty artystyczne, gry miejskie.

 

Zakresem współorganizacji będą objęte przedsięwzięcia realizowane przez:

 • jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa mazowieckiego,
 • uczelnie wyższe w rozumieniu przepisów ustawy - prawo o szkolnictwie wyższym oraz inne uczelnie wyższe,
 • instytuty badawcze,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania.

W powyższym zakresie przewiduje się następujący tryb postępowania:

 1. Wniosek o współorganizację powinien być złożony, w formie formularza stanowiącego załącznik do niniejszego dokumentu, przez wyżej określone podmioty, na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem przedsięwzięcia. W szczególnych sytuacjach może być uwzględniony wniosek złożony w krótszym terminie.
 2. Wnioskodawcy składają, oprócz wniosku: oświadczenie, że przedsięwzięcie nie jest finansowane z innych źródeł z budżetu Województwa Mazowieckiego, oświadczenie, że Wnioskodawca posiada zabezpieczoną część środków na realizację przedsięwzięcia lub środki partnera, z którym będzie realizował przedsięwzięcie. Integralną częścią wniosku o współorganizację przedsięwzięcia jest jego kosztorys. 
 3. Przedsięwzięcie społeczno-kulturalne może być realizowane we współorganizacji z Samorządem Województwa Mazowieckiego w przypadku spełniania warunku wspierania rozwoju kultury i dziedzictwa kulturowego. 
 4. W przypadku niespełnienia określonych warunków współpracy, w szczególności niezłożenia w określonym terminie dokumentów, Województwo jest uprawnione do odstąpienia od współorganizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego.
 5. Decyzję o podjęciu współorganizacji podejmuje każdorazowo Zarząd Województwa Mazowieckiego w oparciu o informację przedstawioną przez Departament Kultury, Promocji i Turystyki.
 6. Kwota środków, którą województwo mazowieckie przeznaczy na współorganizację danego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 50% jego kosztów całkowitych. Wnioskodawca może złożyć w ciągu roku kalendarzowego maksymalnie 2 wnioski o współorganizację przedsięwzięć. Zakres współorganizacji może obejmować pokrycie kosztów, m.in. występów, koncertów, spektakli, spotkań z artystami, twórcami, pisarzami, audycji radiowych i telewizyjnych, filmów, konferencji, wydarzeń naukowych, pikników, plenerów malarskich, wydawnictw, gier miejskich, a także zapewnienia obsługi technicznej: wynajmu sceny, oświetlenia, nagłośnienia. Zakres współorganizacji nie będzie obejmował pokrycia kosztów m.in. ZAiKS, cateringu, zakupu nagród, budowy pomników oraz zakupów inwestycyjnych.
 7. W przypadku podjęcia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego decyzji o współorganizacji przedsięwzięcia, z wnioskodawcą zawarte zostanie porozumienie określające zasady współpracy, a z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, instytucjami kultury lub indywidualnie z artystami w zakresie zapewniającym należyte wykonanie usługi, zawierana będzie odrębna umowa w zakresie merytorycznego wykonania zadania.
 8. W ramach porozumienia wnioskodawcy zostaną zobowiązani do:
  • umieszczania roll up-ów z herbem województwa mazowieckiego i logo Mazowsza w widocznych miejscach podczas realizacji przedsięwzięć. Roll-upy będą udostępniane z zasobów Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w miarę możliwości magazynowych,
  • informowania o współorganizacji przedsięwzięć wraz z Samorządem Województwa Mazowieckiego poprzez ustną informację (konferansjerzy) kierowaną do odbiorców przedsięwzięć oraz w relacjach medialnych, jeśli takie ukażą się,   
  • przesłania do akceptacji Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki projektów graficznych nośników reklamowych i materiałów promocyjnych, na których zamieszczone będzie logo i/lub herb województwa,
  • przekazania uzgodnionej liczby zaproszeń przedstawicielom Samorządu Województwa Mazowieckiego na poszczególne przedsięwzięcia,
  • umożliwienia wystąpień przedstawicielom Samorządu Województwa Mazowieckiego biorącym udział we współorganizowanych przedsięwzięciach,
  • przedstawienia sprawozdań merytorycznych z realizacji przedsięwzięć.
 9. Dodatkowe zobowiązania współorganizatorów, zależne od indywidualnych projektów, dotyczące, m.in. wydawnictw, filmów, czy rekonstrukcji będą uwzględniane w konkretnych porozumieniach.

Dokumenty można składać:

 • osobiście do sekretariatu Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Brechta 3,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Kultury, Promocji  i Turystyki, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa,
 • drogą mailową na adres: .

Dodatkowych informacji udziela Sławomir Ignaczak – p.o. Kierownika Wydziału Kultury, tel. (22) 5979-525, e-mail: .

Pliki do pobrania

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Wojda
Data modyfikacji: 2018.06.13 15:08
Modyfikował: Dorota Łucja Cichocka
Wersja: 15(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Dorota Łucja Cichocka 2018.06.13 15:08 edycja 15
Dorota Łucja Cichocka 2018.03.23 10:05 edycja 14
Iwona Dybowska 2018.03.13 14:46 edycja 13
Iwona Dybowska 2018.03.13 14:45 edycja 12
Iwona Dybowska 2018.03.13 14:42 edycja 11
Dorota Łucja Cichocka 2018.03.09 10:12 edycja 10
Iwona Dybowska 2018.02.21 13:58 edycja 9
Agnieszka Stabińska 2018.02.08 13:35 edycja 8
Agnieszka Stabińska 2018.02.07 15:55 edycja 7
Agnieszka Stabińska 2018.02.07 15:54 edycja 6
Agnieszka Stabińska 2018.02.07 15:53 edycja 5
Agnieszka Stabińska 2018.02.07 15:52 edycja 4
Agnieszka Stabińska 2018.02.07 15:51 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2018.02.07 15:49 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2018.02.07 15:48 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 2258

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.