Komunikaty

Ogłoszenie o naborze kandydata do Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” sp. z o.o.

2017.10.04 14:05 , aktualizacja: 2017.10.04 14:40

Autor: Anna Kansy, (NM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Ogłoszenie nr 4 /2017
o naborze kandydata do Rady Nadzorczej
spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” sp. z o.o.
z dnia 4 października 2017 roku

 

Firma i siedziba spółki:
„Mazowiecka Agencja Energetyczna” sp. z o.o.
02 - 362 Warszawa

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3, lok.300

 

Liczba członków Rady Nadzorczej przewidywanych do powołania: 1
Numer KRS: 0000328664
Podstawowy przedmiot działalności Spółki: propagowanie nowoczesnych i optymalnych sposobów wytwarzania i przesyłania energii.

 1. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z art. 10 a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej powinien:
  1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  2. spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
   1. posiadać stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,
   2. posiadać tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,
   3. mieć ukończone studia Master of Business Administration (MBA),
   4. posiadać certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),
   5. posiadać certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),
   6. posiadać certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
   7. posiadać certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),
   8. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
   9. posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
   10. mieć złożony egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów.

 

 1. Kandydat do Rady Nadzorczej Spółki nie może:
  1. pozostawać w stosunku pracy ze spółką ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
  2. wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
  3. być członkiem rady nadzorczej w innej spółce handlowej w której jednostka samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa posiada co najmniej 50 % udziałów lub akcji chyba, że złoży oświadczenie o rezygnacji z zasiadania w tym organie przed powołaniem do składu Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o.

 

 1. Każdy kandydat jest zobowiązany do złożenia zgłoszenia wraz z wymaganymi oświadczeniami, którego wzór stanowi załącznik do ogłoszenia oraz CV, zwanych dalej „zgłoszeniem”.
 2. Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu kwalifikacyjnym, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, zgłaszają swój udział w postępowaniu w terminie siedmiu dni kalendarzowych, licząc od dnia ukazania się ogłoszenia o postępowaniu. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przed jego upływem.
 3. Zgłoszenie należy złożyć w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji, Wydział ds. Nadzoru Właścicielskiego, ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa, z dopiskiem „Dotyczy ogłoszenia nr 4 /2017
  z dnia 4 października 2017 roku – spółka „Mazowiecka Agencja Energetyczna” sp. z o.o.”.
 4. Bez rozpoznania pozostawia się:
  • zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po terminie,
  • zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.
 5. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani, nie przysługuje możliwość odwołania się.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów, odrzucone lub pozostawione bez rozpoznania, zostaną komisyjnie zniszczone po upływie trzech miesięcy od dnia zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

 

 1. Prowadzone postępowanie może być zakończone w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

 1. Administratorem danych osobowych zbioru danych osobowych „Kandydaci do rad nadzorczych spółek z udziałem Województwa Mazowieckiego” jest:
  Marszałek Województwa Mazowieckiego
  ul. Jagiellońska 26
  03-719 Warszawa

 

Zakres przetwarzanych danych osobowych:

 • na podstawie wyrażonej zgody: imiona rodziców, miejsce pracy, data urodzenia, zawód, miejsce urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu, numer ewidencyjny PESEL, numer telefonu, adres e-mail, stan cywilny, wizerunek (zdjęcie), informacje dotyczące zatrudnienia i wykształcenia, nazwisko rodowe, adres do korespondencji, informacje dotyczące uprawnień zawodowych, informacje dotyczące znajomości języków obcych, dane występujące w CV/ życiorysie;
 • na podstawie przepisów prawa: oświadczenie o niekaralności; dane dotyczące skazań, dane dotyczące orzeczeń o ukaraniu. Obowiązek podania danych wynika z art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych.

 

Dane będą przetwarzane w celu naboru kandydata na członka do Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

Udostępnianie danych innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa nie jest przewidywane.

 

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

Pliki do pobrania

Rozmiar: 30 kB, Liczba pobrań: 130
Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Dorota Łucja Cichocka
Data modyfikacji: 2017.10.04 14:40
Modyfikował: Dorota Łucja Cichocka
Wersja: 4(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Dorota Łucja Cichocka 2017.10.04 14:40 edycja 4
Dorota Łucja Cichocka 2017.10.04 14:40 edycja 3
Dorota Łucja Cichocka 2017.10.04 14:07 dodanie 2
Dorota Łucja Cichocka 2017.09.25 12:51 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 624

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.