Komunikaty

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia nadzorczego

2017.02.09 15:20 , aktualizacja: 2017.02.13 15:20

Autor: Departament Gospodarki Odpadami oraz Pozwoleń Zintegrowanych i Wodnoprawnych, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

19 grudnia 2016 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 209/16 z w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami oraz uchwałę nr 210/16 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11753). Jednocześnie uchwałą nr 209/16 uchylono uchwałę nr 211/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 wraz z załącznikami. Analogicznie uchwałą nr 210/16 uchylono uchwałę nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7849, z późn. zm.). Uchwała nr 209/16 weszła w życie z dniem podjęcia, tj. 19 grudnia 2016 roku. Natomiast uchwała nr 210/16, została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego dnia 27 grudnia 2016 roku i weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 11 stycznia 2017 roku.

 

30 stycznia 2017 roku do Sejmiku Województwa Mazowieckiego wpłynęło rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 26 stycznia 2017 roku, znak: LEX-I.4131.15.2017 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr 209/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 wraz z załącznikami oraz uchwały nr 210/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z19 grudnia 2016 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022. Zgodnie z art. 82a ust. 1 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486, 1948 i 2260) stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu samorządu województwa wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Oznacza to, że od 30 stycznia 2017 roku na podstawie uchwał nr 209/16 oraz 210/16 nie można wywodzić skutków prawnych, obowiązków lub uprawnień, także w kontekście realizacji zadań nałożonych przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r., poz. 250, z późn.) na gminy, podmioty odbierające odpady komunalne oraz regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. Stan wstrzymania wykonania uchwały trwa do czasu uprawomocnienia się zapadłego rozstrzygnięcia nadzorczego bądź jego prawomocnego wzruszenia przez sąd administracyjny. Zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy o samorządzie województwa, rozstrzygnięcie nadzorcze staje się prawomocne po upływie terminu przewidzianego na wniesienie skargi albo z dniem oddalenia skargi lub odrzucenia jej przez sąd. A zatem dopiero uprawomocnienie się rozstrzygnięcia nadzorczego powoduje wyeliminowanie z obrotu prawnego uchwał nr 209/16 oraz 210/16.

 

Należy podkreślić, że rozstrzygnięcie nadzorcze pozbawia gminy możliwości prawidłowej realizacji zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku na podstawie uchwały nr 210/16 w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11753). Nie powoduje jednak automatycznej możliwości przetwarzania odpadów w instalacjach i w regionach określonych uchwałą nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 22 października 2012 r. w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017 z uwzględnieniem lat 2018–2023 (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7849, z późn. zm.).

 

Mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości realizacji zadań i obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach, należy wskazać, że do czasu uprawomocnienia się zapadłego rozstrzygnięcia nadzorczego lub jego uchylenia przez sąd, decyzja o przekazaniu odpadów do instalacji, powinna być podejmowana z uwzględnieniem aspektów prawno-organizacyjnych obowiązujących na terenie danej gminy.

Podmiot udostępniający informację: UMWM
Wytworzył/Odpowiada: Magdalena Śladowska (PZ)
Data modyfikacji: 2017.02.13 15:20
Modyfikował: Agnieszka Stabińska
Wersja: 5(sprawdź historię zmian)
Użytkownik Data Akcja Wersja
Agnieszka Stabińska 2017.02.13 15:20 edycja 5
Agnieszka Stabińska 2017.02.13 15:19 edycja 4
Dorota Łucja Cichocka 2017.02.10 15:09 edycja 3
Agnieszka Stabińska 2017.02.10 08:28 edycja 2
Agnieszka Stabińska 2017.02.09 15:25 dodanie 1

Liczba wyświetleń: 1022

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.